1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

(1.1) Посочените цени не съдържат ДДС. Данъкът се начислява при издаване на фактура съгласно изискванията на българското законодателство.

(1.2) Подписът и печатът не са задължителен реквизит за фактурите и известията към тях съгласно чл. 7 от ЗС и чл. 114 от ЗДДС.

(1.3) Превозвачът се задължава да ни изпрати завереното СМR по Fax/Email веднага след

разтоварване на стоката.

 

(1.4) Автомобилът трябва да е годен за международен транспорт и снабден с всички необходими документи и СМR – застраховка.

 

(1.5) Превозвачът гарантира, че използваните от него превозни средства са в изправно техническо състояние

и отговарят на изискванията на закона и другите относими нормативни актове.

 

(1.6) Съгласно правилата на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СMR) Превозвачът отговаря като първи превозвач пред “ ОИКС ЛОДЖИСТИКС “ ООД, когато наема други превозвачи като подизпълнители. Превозвачът декларира, че притежава действаща CMR – застраховка и дължимите по нея премии са платени. Ако това не е така, Превозвачът е длъжен писмено да уведоми “ОИКС ЛОДЖИСТИКС” ООД преди да приеме товара, за да се предприемат необходимите действия от “ОИКС ЛОДЖИСТИКС” ООД по сключването на застраховката за сметка на Превозвача. При липса на действаща CMR застраховка Превозвачът носи пряко и в пълен размер отговорността за всички настъпили вреди.

 

(1.7) Всички товари, които се разглаждат и превозват като опасни съгласно Конвенция ADR, трябва надлежно да са опаковани, етикетирани, маркирани и с необходимите документи съгласно изискванията на действащата към момента международна и национална нормативна уредба. Товародателят/изпращачът е длъжен да предостави пълна и вярна информация за опасните стоки съгласно гл. 1.4.2.1 на Ковенция АDR. При неспазване на нормативните изисквания, касаещи обработката и превоза на опасни товари, ОИКС Лоджистикс ООД си запазва правото да откаже извършването на транспорта и да претендира за възстановяване на направени допълнителни разходи и/или получени финансови санкции.

 

(1.8) С потвърждаването от Превозвача на тази заявка чрез обратен е-майл между Превозвача и “ОИКС ЛОДЖИСТИКС” ООД се сключва договор за превоз съгласно условията в заявката, като Превозвачът е длъжен да осъществи превоза съгласно тези условия и приложимите вътрешни и международни нормативни актове.

Двете страни признават водената писмена кореспонденция по е-майл за относима към договора за превоз. При неспазване на заявените срокове за товарене или доставка, превозвачат дължи на “ОИКС ЛОДЖИСТИКС” ООД неустойка в размер на 15 Евро за всеки започнат час, но не повече от 150 Евро на ден. При неспазване на условията по договора за превоз, Превозвачът отговаря според разпоредбите на закона и другите относими нормативни актове в пълен размер.

 

(1.9) Превозвачът носи отговорност по всички предявени към “ОИКС ЛОДЖИСТИКС” ООД претенции във връзка с пълната или частичната липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до получаването му, както и за забава при доставянето му, в които случаи поправянето на вредите ще бъде изцяло за сметка на Превозвача.

 

(1.10) При настъпване на повреди или липси във връзка с превозвания товар, независимо в какъв размер и в какъв вид и поради каква причина, Превозвачът е длъжен незабавно да информира отговорното лице в ОИКС ЛОДЖИСТИКС ООД, а съшо така и стриктно да спазва сроковете и процедурите за съставянето на необходимите документи в тази връзка и за незабавното обявяване на конкретното събитие на компетентните органи. “ОИКС ЛОДЖИСТИКС” ООД стриктно държи на изпълнението на това задължение и при неговото нeизпълнение, Превозвачът, наред с отговорността за конкретната повреда или липса, дължи на “ОИКС ЛОДЖИСТИКС” ООД неустойка в размер на 800,EUR

 

(1.11) Превозвачът се задължава да следи издаването на Т1 и T2L документи (ако са необходими) и съответно приключването им на получаваща митница. Превозвачът няма право да дотоварва, претоварва и разпалетизира стоката без писмено потвърждение.

 

(1.12) Превозвачът се задължава да спазва изискването съгласно законодателствата за минималните трудови възнаграждения на Федерална Република Германия (MiLog) и република Франция (TICPE) за заплащане на минимално трудово възнаграждение за отработен час на всеки негов работник/служител, извършващ дейност или полагащ труд на територията на Федерална Република Германия и/или Република Франция;

 

(1.13) Ако в следствие на нарушение на някое от от предвидените в законодателствата за минималните трудови възнаграждения на Федерална Република Германия и Република Франция задължения от страна на Превозвача, “ОИКС ЛОДЖИСТИКС” ООД претърпи каквито и да било вреди, включително заплащане на наложени му имуществени санкции и/или други административни наказания, осъждане от страна на съответния работник/служител на Превозвача за заплащане на обезщетение или други, Превозвачът се задължава да заплати на “ОИКС ЛОДЖИСТИКС” ООД обезщетение в размер на претърпените вреди за всяко извършено нарушение.

 

(1.14) Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или свързана с вида на товара, посоката на превоза му, получателя му и други факти по настоящия договор. Информация по предходното изречение се предоставя на компетентните държавни органи, при тяхно поискване, с представяне на съответните документи.

 

(1.15) При непотвърждаване на заявката по fax/ e-mail, при натоварване на стоката договорът за транспорт се счита за сключен.

 

(1.16) ОИКС Лоджистикс ООД си запазва правото на промени по офертата при настъпили промени извън контрола им по отношение на стойност на услугата и очаквани дати на товарене и на пристигане.

 

(1.17) Настоящият договор се сключва въз основа на чл. 49 и следващите в Закона за автомобилните превози и Конвенцията CMR. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при Асоциация за развитие на правото, с БУЛСТАТ:176925654 и седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Всички останали условия за извършване на превоза са съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СMR), Закона за автомобилните превози, както и Общите спедиторски условия и общи складови условия, приети от НСБС (последна редакция) гражданското и търговското законодателство на Република България.

 

 

2. ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

(2.1) Ексклузивитетът /задължението на Превозвача да не договаря пряко или непряко с клиента на “ОИКС ЛОДЖИСТИКС” ООД в срок от 2 (две) години от датата на подписване на настоящата заявка за извършването на превоз(и) се счита за договорен и при неспазване на това задължение Превозвачът дължи неустойка.

 

(2.2) Всяка от страните по настоящият договор поема задължението да не разпространява данни и факти, отнасящи се до търговската дейност на другата страна и съставляващи търговска тайна, станали й известни при или по повод осъществяването на съвместната дейност.

(2.3) Страните се съгласяват, че нарушаването на разпоредбите на този раздел представлява неизпълнение на договора.

(2.4) В случай на неизпълнение на поетите по т. (1), (2) и (3) от настоящата заявка-договор задължения, виновната страна дължи обезщетение (неустойка) в размер на

3000EUR (три хиляди евро) на ОИКС Лоджистикс ООД

(2.5) Страните по това споразумение си запазват правото да търсят обезщетение  за причинени по-големи по размер вреди по общия ред, предвиден в действащото българско законодателство.