Политика за поверителност

 

ОИКС Лоджистикс ООД

Бул. Васил Априлов 152

4027, Пловдив

България

Тел: 00359 889 607607

office@oix-logistics.com

 

Ние се ангажираме да обработвамe, съхраняваме и неразпространяваме без основание Вашите лични данни.

Тази политика описва как събираме, съхраняваме и използваме информация за лицата, посещаващи този уебсайт („Лични данни”), как използваме Личните Ви данни и дава информация за предприетите от нас действия по спазване на правата Ви по отношение на Вашите лични данни.

 Прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност.

 Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 Имайте предвид, че можем периодично да променяме, изменяме, допълваме, съкращаваме или актуализираме по друг начин настоящата Политика за поверителност, като съответната нова версия ще бъде публикувана на този уебсайт. 

 1.  Кой е приложимият законон уреждащ събирането, съхранението и обработката на Ваши лични данни и кой орган регулира тези дейности?

 

За лични данни, събинарани на територията на „България“ от ОИКС Лоджистикс ООД – приложим е Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679. Орган на регулация е  Комисия за защита на личните данни.

За лични данни, събирани извън територията на „България“, от ОИКС Лоджистикс ООД, нашата политика, процедури и правила са съобразени с Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство.

 1. В какви случаи ОИКС Лоджистикс ООД може да събира Ваши лични данни?

 

 • Обслужване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод; 

 

2.2.  Индивидуално оценяване на служители относно предоставеното обслужване.

2.3. Когато имате необходимост от физически достъп до обектa на ОИКС Лоджистикс ООД.

2.4. Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на ОИКС Лоджистикс ООД и/или изпратите/предадете Ваша автобиография, мотивационно писмо или какъвто и да е документ, съдържащ Ваши лични данни;

2.5. Когато контактувате с нас или с наши служители;

 

 1. Какви лични данни събираме?

 

 • Ние събираме лична информация за посещенията Ви в уебсайта, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници, съдържание от анкети и формуляри за обратна връзка, както и други комуникационни данни, и ресурсите, до които имате достъп. Събирането на тази лична информация ще направи посещението Ви в Уебсайта по-лесно в бъдеще, тъй като ще можем да Ви предложим съдържание, което е подходящо за Вас, въз основа на местоположението, от което осъществявате достъп до уебсайта.
 • Ние събираме всяка информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите формуляри за обратна връзка (например „Вашето мнение е важно за нас“) , „Контакт“, или „Изпратете ни съобщение“,или и по-специално: име, фамилия, имейл адрес и телефонен номер. Предоставянето на Вашата лична информация, чрез нашите формуляри за обратна връзка, не е законово или договорно изискване; въпреки това, моля, обърнете внимание, че полетата, отбелязани със звездичка (*), са задължителни полета, тъй като имаме нужда от тази информация, за да отговорим или изпълним Вашата заявка. Друга информация или лична информация, която споделяте с нас при попълването на формулярите за обратна връзка, е по Ваше усмотрение. Ако се свържете с нас, ние ще поддържаме запис на тази кореспонденция.
 • Може да използваме личната Ви информация, за да Ви изпратим директен маркетинг чрез електронна поща, когато отбележите тази услуга в съответния формуляр за обратна връзка. Можете да се откажете от получаване на бъдещи маркетингови съобщения по всяко време.
 • Когато използвате нашите онлайн услуги, ние съхраняваме „бисквитки“, както е описано по-подробно в нашата Политика за бисквитки

 

В зависимост от конкретната цел, ОИКС Лоджистикс ООД може да обработва различни данни, включително:

 • Вашите имена (напр. за издаване на чип за достъп в сградата като служител или посетител);
 • Данни за връзка с Вас (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго;
 • Видео изображения – при попадане в обхват на наша камера;
 • Маркетинг и реклама /имена, тел., e-mail, видео изображения/
 • Ако влезете през портала на LinkedIn или друг профил в социалните медии: данните за потребителския Ви профил;

 

За наши служители по трудови/граждански договори:

 • Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, дата и място на раждане, пол, националност, адрес, телефон;
 • Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;
 • Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
 • Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;
 • Съдимост.

 

При Сключване и/или за изпълнение на договор, във връзка с/със:

 • Законосъобразно възникване, осъществяване и прекратяване на трудови и граждански правоотношения;
 • Данни, касаещи спазването на процедурите за здраве и безопасност при работа.
 •  

*Искаме да Ви информираме, че всеки път, когато посещавате нашия сайт, ние събираме информация, изпращана от Вашия браузър, която се нарича Log Data. Тези данни за посещение могат да включват информация, като адрес на интернет протокола на Вашия компютър („IP“), версия на браузъра, страници на нашата услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, и други статистически данни.

 

 1. Принципи, които спазваме при обработка на лични данни:

 

 • да се събират данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват по начин, несъвместим с тези цели. (*допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически, научни цели или други цели е допустимо, при условие, че ние, като администратор,осигуряваме подходяща защита, като гарантираме, че данните не се обработват за други цели);
 • да бъдат съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
 • да бъдат верни и точни, а при необходимост да се актуализират, заличичват или коригират;
 • да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват. (*личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически, научни цели или други цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица).

 

 1. За какви срокове се пазят/обработват Ваши лични данни?

 

Пазим лична информация за срокове, съобразени със закона, както и с конкретната цел или цели, за които е събрана. След изтичането на съответно определените срокове, информацията/документите с лични данни се изтрива или унищожава, освен ако специален закон предвижда друго.

Критериите за определяне на сроковете, са в зависимост от:

 • Целта на събраните данни и изпълнението на тази цел;
 • Основанието за събиране на данните (например в случай на дадено съгласие, можете да го оттеглите по всяко време);

 

При Ваше искане, ще Ви предоставим по-детайлна информация.

 

 1. Как защитаваме Личните Ви данни?

  Използваме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията, събирана посредством настоящия уебсайт. 

Получатели, на които могат да бъдат разкривани лични данни:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на ОИКС Лоджистикс ООД, според определени роли и длъжностни задължения;
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, прокуратура, НОИ, НАП и други органи и институции, на които по закон са дадени такива права);
 1. Какви са Вашите права?
 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни; 
 • Да искате достъп до тях; 
 • Да искате коригирането им, ако са неточни; 
 • Да искате заличаването им; 
 • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им); 
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице; 
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни; 

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg